Стаття на тему: Як громадським формуванням повернути ознаку неприбутковості

Як відомо, 21.12.2016 Верховною Радою прийнято Закон про внесення змін до Податкового кодексу України № 1797-VIII, яким строк формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій був продовжений до 1 липня 2017 року.
Якщо організація не внесла зміни до власного статуту з метою приведення його у відповідність до Податкового кодексу України, то орган Державної фіскальної служби мав право після 1 липня 2017 року виключити її з реєстру неприбуткових організацій.
Отже, частина громадських формувань втратила статус неприбутковості. Сьогодні до управління юстиції звертаються організації з питанням: що ж робити громадському формуванню, яке прийняло рішення відновити статус неприбуткової організації.
По-перше, такі організації повинні перечитати свої статути, подивитися на них і зробити висновки: чи вони відповідають вимогам Податкового кодексу України.
Так, у відповідності до Пункту 133.4.1. Податкового кодексу України – Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
По-друге, ше одним, не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, що визначені статутним документом.
Підводячи підсумки всього вищесказаного, можна відмітити наступне, що кожна неприбуткова організація повинна виконати всі чотири підпункти п.133.4.1., щоб отримати можливість бути включеної до реєстру неприбуткових організацій і не бути платником податку на прибуток.
Крім того, коли переглядаються статути на правила виконання норм Податкового кодексу, необхідно звернути увагу на пункти статутів, де прописана мета діяльності, ціль її або завдання, напрямки діяльності, і переглянути наскільки вона погоджується з джерелами фінансування організації, бо джерела фінансування – це доходи (прибутки). Доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності. І джерела фінансування повинні бути вказані, чітко регламентовані в кожному статуті неприбуткової організації.
Рекомендуємо також громадським організаціям передивитися свої статути на відповідність того, які завдання або напрямки діяльності організація передбачає для своєї діяльності, особливо переглянути ті моменти, з чим працює організація, які проекти втілює. Отже, якщо якогось конкретного напрямку діяльності не передбачено в статуті, то може вважатися, що  здійснюється нестатутна діяльність і, відповідно, витрачаються доходи не на статутну діяльність, як того вимагає діючий Податковий Кодекс для неприбуткових організацій – не платників податку на прибуток.
В третє, у разі, якщо громадська організація прийняла рішення про внесення змін до статутного документу, для державної реєстрації таких змін необхідно звернутися до державного реєстратора територіального органу юстиції (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 5; тел. 7641836; 7641866; 7641753). Крім того, документи для проведення державної реєстрації можна подати до Центрів надання адміністративних послуг у відповідному районі Запорізької області або Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
І на завершення, після державної реєстрації нової редакції статуту необхідно звернутися із заявою до відповідного органу Державної фіскальної служби з метою включення громадського формування до реєстру неприбуткових організації, надавши нову редакцію статуту громадського формування.