06.12.2019: Стаття на тему: Статут громадської організації зі статусом юридичної особи

Стату́т (лат. statutum, від лат. statuo — встановлюю, вирішую) громадської організації — встановлений засновниками  організації обсяг правил, які регулюють діяльність організації, її відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов’язки у певній сфері суспільних відносин.

Цей установчий документ являє собою цілий комплекс правил, прийнятий самою громадською організацією, покликаний організувати і врегулювати діяльність цієї організації найкращим чином. Зміст статуту не повинен суперечити законодавству, що регулює діяльність громадських організацій.

Статути громадських організацій характеризуються своїми особливостями.

Наявність статуту, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», є необхідною умовою утворення, реєстрації та діяльності будь-якого виду громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, а у випадку громадської організації, яка створюється без статусу юридичної особи – на розсуд засновників такої організації.

Статут має бути затверджений на засіданні установчих зборів засновників організації, яких повинно бути не менше двох осіб.

Вимоги до змісту статуту громадської організації встановлює стаття 11 Закону України «Про громадські об’єднання»,яка закріплює основні вимоги до статуту організації. Згідно з цією статтею статут має містити відомості про:

- найменування громадського об’єднання та за наявності — скорочене найменування. Найменування організації складається з двох частин — загальної та власної назв. Загальна назва повинна вказувати на організаційно-правову форму громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка);

- мету (цілі) та напрями його діяльності. Громадське об’єднання – створюється та діє для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Згідно Закону  “Про об’єднання громадян”, який діяв раніше,  громадські організації могли працювати тільки на розвиток своїх членів, для спільної реалізації своїх прав і свобод;

- порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників). Статут повинен визначати вік членів громадської організації, орган, який приймає членів , та за яких умов особа може добровільно припинити членство або  може бути примусово виключена;

- повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);

- періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку. Вказується частота скликання засідань, орган чи посадова особа, яка скликає, за яких умов орган є правомочним (має право приймати рішення), порядок прийняття рішень (за яких умов рішення вважається прийнятим);

- порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками). Постійно діючі керівні органи об’єднання звітують вищому органу управління. У статуті вказується як часто та у якій формі.

- порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг. Дане питання, як правило, належить до компетенції Ревізійної комісії або вищого органу управління;

- джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання.

- порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи). Обов’язково зазначається до компетенції якого органу управління належить дане повноваження, а також які органи створюються у структурному підрозділі, їх повноваження, частота скликання, правомочність та порядок прийняття рішень;

- порядок внесення змін до статуту;

- порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, — для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.

Враховуючи, що в основному громадські об’єднання є неприбутковими, то й вимоги до їх статутів також містяться і в Податковому Кодексі України. Відповідно до вимог Податкового Кодексу України для набуття статусу неприбутковості громадські організації  повинні:

- передбачати в своїх статутах заборону розподілу  отриманих, як доходів, так і прибутків  серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління і пов’язаних осіб;

- передбачити в своїх установчих документах передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Окрім того, Податковим Кодексом України (п.133.4.2.) встановлено,що неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності. Тому, громадським організаціям слід звернути увагу на пункти статутів, де прописана мета діяльності, ціль її або завдання, напрямки діяльності, і переглянути наскільки вони погоджуються з джерелами фінансування організації, бо джерела фінансування – це доходи (прибутки). Доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності. І джерела фінансування повинні бути зазначені, чітко регламентовані в кожному статуті неприбуткової організації.

Доречи, звертаємо увагу, що у статуті вже не вимагається вказувати ні юридичну адресу, ні навіть населений пункт, у якому знаходиться громадська організація. Тому зміна офісного приміщення організації тепер не потребує внесення змін до її статуту.

Підсумовуючи вищесказане, з метою уникнення проблем при реєстрації, а також у процесі діяльності громадської організації, потрібно правильно складати статут з юридичної точки зору з урахуванням всіх вимог законодавства, що регулює відносини щодо громадських організацій.

05.12.2019: Стаття на тему: Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Свобода об’єднання обмежується законом:

- в інтересах національної безпеки;

- в інтересах громадського порядку;

- в інтересах охорони здоров’я населення;

- в інтересах захисту прав і свобод інших людей.

Обмеження на створення об’єднань громадян:

- ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій;

- вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у тому чи іншому об’єднанні громадян не допускається, крім випадків, передбачених законами України;

- статутний документ об’єднання громадян не повинен суперечити законодавству України;

- діяльність об’єднань громадян, які нелегалізовані у встановленому законом порядку або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною;

- громадяни за порушення законодавства про об’єднання громадян несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність;

- об’єднання громадян несуть відповідальність, передбачену Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України.

Забороняється утворення і діяльність об’єднань громадян, програмні цілі або дії яких спрямовані на:

- ліквідацію незалежності України,

- зміну конституційного ладу насильницьким шляхом,

- порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,

-  незаконне захоплення державної влади,

- пропаганду війни, насильства,

- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,

- посягання на права і свободи людини, здоров’я населення,

- пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються.

Окрім того, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань та громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Інші обмеження права на свободу об’єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об’єднань, можуть бути встановлені виключно законом.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

03.12.2019: Консультативна зустріч у рамках всеукраїнської акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Міжнародна кампанія «16 днів проти насильства» стартувала 25 листопада 2019 року, в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

За даними ООН, близько 4-х мільйонів українських жінок страждають від насилля в родинах щорічно. І тільки 10-15% звертаються по допомогу.

В Україні від домашнього насилля у рік гине приблизно 600 жінок.

Цьогорічний девіз кампанії «Розфарбуємо світ в помаранчевий колір: Покоління рівності виступає проти зґвалтувань». Головна мета кампанії — привернути увагу до чутливої теми гендерного насильства, а також об’єднати суспільство у боротьбі з ним.

Саме тому, фахівці Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області взяли участь у консультативній зустрічі на підтримку всеукраїнської акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА», що відбулася на базі Жовтневого районного суду міста Запоріжжя за участю представників органів Національної поліції України, Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги, Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Темою обговорення стали механізми запобігання насильству в сім’ї, процедурні аспекти діяльності органів влади різних рівнів по попередженню домашнього насильства, адміністративна відповідальність та судова практика.

До відома:
ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ «РОЗІРВИ КОЛО» – це частина масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», яка має на меті підтримати процес зміцнення національних механізмів запобігання і реагування на ґендерно зумовлене насильство. Програма реалізується у 12 областях України за підтримки урядів Великої Британії, Канади та Естонії. - https://rozirvykolo.org/

Додатково, до відома було наголошено на запровадженні #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

22.11.2019: #ЗапорізькаЮстиція ближче до людей — мобільна точка доступу до правової допомоги працювала в м. Василівка Запорізької області

Сьогодні, згідно графіку, на базі відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, працювала мобільна точка — пункт доступу громадян до безоплатної правової допомоги, де фахівці системи БВПД  спільно з представниками органів юстиції надають консультації громадянам  щодо їх прав, механізмів  реалізації, захисту.

Так, місцеві жителі мали змогу отримати безоплатні правові консультації та вирішити свої життєві ситуації у правовій площині. Переважна більшість питань торкались захисту прав споживачів, виконання судових рішень, державної реєстрації прав тощо.

До відома громадян доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

19.11.2019: Консультативна зустріч з батьками та педагогами Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 100 Запорізької міської ради

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань та відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели лекцію на батьківських зборах Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області.

Темою обговорення стало запобігання булінгу в освітньому середовищі. Фахівці звернули увагу на поняття, ознаки булінгу, його відмінність від інших конфліктів, що стаються в освітньому середовищі. До того ж, зазначили на аспектах адміністративної відповідальності за вчинення булінгу та навели приклади з судової практики.

Додатково, до відома було ознайомлено громадян щодо запровадження #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

 

15.11.2019: В Управлінні державної реєстрації надано консультації в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проєкту «Я МАЮ ПРАВО!»

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проведено консультування у приміщенні Управління державної реєстрації, щодо проєкту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», який спрямований на підвищення юридичної грамотності громадян.

Фахівці відділу зацікавили громадян актуальними кампаніями, реалізованими Мінюстом, а саме: Відповідальне батьківство», «Виконання рішення суду», «Протидія домашньому насильству», «Аліменти», «Запобігання та протидія корупції», «Путівник виконавчого провадження», «Я маю право бути присяжним», «Протидія торгівлі людьми».

Додатково,  до відома було ознайомлено громадян щодо запровадження #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

Під час проведення інформування було надано відповіді на всі запитання та роздано тематичні буклети.

#ЯМаюПраво!
#ВідповідальнеБатьківство
#ЧужихДітейНеБуває
#СтопНасильство!
#ЯМаюПравоБутиПрисяжним
#ЕлектроннийДокументообіг
#ПравоНаВиконанняРішеньСуду
#ПоїхатиЗДитиноюЗаКордон-Легко

14.11.2019: Консультативна зустріч зі студентами та аспірантами Запорізького національного університету

♥     Правопросвітницька кампанія #ПраваСтудентів в дії!

♥     #ЯМаюПраво!

Сьогодні, фахівці Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з метою забезпечення обізнаності різних верств суспільства у своїх правах, механізмі їх реалізації та захисту, провели консультативну зустріч у формі відкритого діалогу зі студентами та аспірантами Запорізького національного університету.

Так, студенти та аспіранти ознайомилися з основними напрямами проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», отримали безоплатні правові консультації тощо.

В ході діалогу, було наголошено на наступних актуальних кампаніях проєкту:

→ #ЯмаюПравоНаВиконанняРішенняСуду;

→  #ВідповідальнеБатьківство;

→  #ЧужихДітейНеБуває;

→ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним;

→  #ГромадськіРадники.

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

Усі бажаючі отримали роздаткові матеріали, зокрема буклети та брошури за напрямками всеукраїнського  проєкту «Я МАЮ ПРАВО».

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

13.11.2019: Розміщено новий випуск відеоблогу

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: «Які документи подаються для державної реєстрації створення юридичної особи?».

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

13.11.2019: Стати громадським радником може кожен активний громадянин України

Сьогодні, працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  було поширено інформацію стосовно діяльності громадських радників.

Працівники юстиції повідомили громадянам:
-      Хто такі громадські радники?
-      Чому потрібні громадські радники?
-      Що можуть громадські радники?
-      Як стати громадським радником?

Отже, громадські радники — активні та небайдужі люди, озброєні правовими знаннями та навичками, які вони готові задіяти для допомоги у своїх громадах. Вони стоять найближче до людей, розуміють труднощі та проблеми громади, виконують свої функції безоплатно.

«Стати громадським радником може кожен активний громадянин України» — запевнили фахівці відділу.

Крім того, громадян  ознайомлено з іншими кампаніями Міністерства юстиції України: #ЯМаюПравоБутиПрисяжним, #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду,  #ВідповідальнеБатьківство, #СтопБулінг, #СтопНасильство, #ПротидіяТоргівліЛюдьми та щодо запровадження #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

#ЯМаюПраво!
#ПраваЗахисників
#ВідповідальнеБатьківство
#ЧужихДітейНеБуває
#СтопНасильство!
#ЯМаюПравоБутиПрисяжним
#ЕлектроннийДокументообіг
#ПравоНаВиконанняРішеньСуду
#ПротидіяТоргівліЛюдьми

12.11.2019 Стаття на тему: Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою — про це йдеться у статті 25 Закону України «Про функціонування української мови як державної» (надалі – Закон), який набрав чинності 16 травня 2019 року.

Отже, друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

При цьому, розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

Засновники (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.

Звертаємо увагу, що відповідно до закону, у кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

У місці розповсюдження друкованого засобу масової інформації, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою.

Законом визначено, що вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону.

Обов’язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Нагадуємо, що норми статті 25 Закону  починають діяти через 30 місяців з дня набрання ним чинності для друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження і через 60 місяців з дня набуття чинності цим законом для друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження.

08.11.2019: До уваги громадських формувань! Зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

02.11.2019  набули чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якими передбачено зокрема, що:

- державний реєстратор встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації;

- нотаріально засвідчені документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів, що є додатковим захистом таких документів від підробки;

- надано право керівнику юридичної особи на безоплатній основі в режимі реального часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;

- у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність, дійсність якої перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;

- за наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань,  що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим цієї частини, або незалежно від місцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

08.11.2019: Проведено відкриті консультативні зустрічі з громадянами на базі Інформаційно-консультаційного центру

Сьогодні фахівці відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели відкриті консультативні зустрічі з громадянами на базі Інформаційно-консультаційного центру Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Так, громадяни отримали правові консультації, вирішили свої життєві ситуації у правовій площині.

Захід проведено у рамках проєкту «Я МАЮ ПРАВО!, тому в ході надання консультацій, громадянам було додатково наголошено на наступних актуальних кампаніях проєкту:

 •  #ЯмаюПравоНаВиконанняРішенняСуду;
 • #ВідповідальнеБатьківство;
 • #ЧужихДітейНеБуває;
 • #ЯМаюПравоБутиПрисяжним;
 • #ГромадськіРадники;
 • #ЕлектронніПослугиМін`юсту;
 • #ПраваСтудента-ВПО.

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

06.11.2019: Покрокова інструкція — Що робити, коли дізналися про незаконні реєстраційні дії щодо нерухомості чи бізнесу?

Що робити, коли дізналися про незаконні реєстраційні дії щодо нерухомості чи бізнесу? Пропонуємо покрокову інструкцію ⤵️
1. Подаєте скаргу до «Антирейдерської» комісії Мін’юсту в електронній формі через Портал igov;
2. Комісія перевіряє її оформлення в 5-денний термін;
3. Комісія розглядає по суті, формує висновок (в межах строку 30-45 днів);
4. Міністр юстиції підписує Наказ про скасування незаконної реєстраційної дії, а реєстратор назавжди втрачає доступ до реєстрів;
5. Повідомлення про незаконну реєстрацію направляється правоохоронним органам.

Міністерство юстиції послідовно реалізує план з протидії рейдерству. З цією метою  підготували дорожню карту, яка складається з 22-х послідовних кроків. За два місяці роботи вже вдалося реалізувати 9 ключових завдань:
✅ змінити склад комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації;
✅ скоротити строк допуску до розгляду скарги;
✅запровадити подачу скарги в електронному вигляді;
✅ зменшити час очікування на розгляд скарги;
✅ провести повну верифікацію реєстрів;
✅ уніфікувати практику розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшити кількість відмов;
✅ встановити диференціацію санкцій за відповідні порушення, допущені в сфері держреєстрації;
✅ позбавити акредитованих суб’єктів повноважень у сфері держреєстрації;
✅ запровадити оформлення документів з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

До кінця року плануємо здійснити ще низку важливих змін.
Яких? Про це у інфографіці ⤵️

01.11.2019: #ЕлектронніПослугиМін`юсту – консультативна зустріч з фахівцями центру надання адміністративних послуг

Переведення державних адміністративних послуг в електронний формат надає можливість отримати будь-яку послугу з будь-якого місця, де є підключення до інтернету. Електронні послуги сприяють відкритості, заощаджують час, мають антикорупційний ефект. На сьогодні впроваджено електронні послуги у багатьох сферах економіки – будівництво, земельні послуги, екологія, реєстрація бізнесу, оформлення субсидій, державної допомоги тощо. Скористатися усіма електронними послугами можна на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

У відповідності до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки держава забезпечує реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для надання електронних послуг фізичним та юридичним особам, розробляє пропозиції щодо оптимізації (об’єднання) надання таких послуг “За життєвими та бізнес-ситуаціями”.

Саме тому фахівці Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області сприяють популяризації електронних послуг Мін`юсту шляхом підготовки відповідних інформаційних матеріалів.

Тим більш, сприяючи розвитку каналів доступу громадян до електронних послуг, зокрема, через — центри надання адміністративних послуг,  - працівники юстиції організували консультативну зустріч з представниками ЦНАП Комишуваської об’єднаної територіальної громади аби забезпечити ознайомлення співробітників ЦНАПу з електронними послугами Мін`юсту.

Таким чином, особа що звернеться до ЦНАПу отримає вичерпну інформації щодо порядку користування електронними сервісами Мін`юсту та пам’ятку з покроковою інструкцією користувача цих послуг.

Довідкову інформацію Ви можете знайти у розділі «Електронні сервіси»на нашому офіційному веб-сайті.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

Під час заходу наголошено на актуальних кампаніях проєкту: → #ЯмаюПравоНаВиконанняРішенняСуду; → #ВідповідальнеБатьківство; → #ЧужихДітейНеБуває; → #ЯМаюПравоБутиПрисяжним.

#ЕлектронніПослугиМін`юсту:

31.10.2019: Розміщено новий випуск відеоблогу

Працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області підготовлено новий випуск відеоблогу на тему: «Які існують вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу?».

Відео розміщено на сторінці Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у Facebook, за посиланням https://www.facebook.com/dzmi.gf.udr.zp/?modal=admin_todo_tour та на офіційному сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області — http://rszp.gov.ua/.

30.10.2019: Підписано Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Відкритий світ і Україна»

Ефективна взаємодія органів виконавчої влади з громадськими організаціями є однією з найважливіших умов становлення України як демократичної, правової і соціальної держави. Саме тому, керуючись мотивом посилення соціального партнерства в рамках реалізації всеукраїнського проєкту «Я Маю Право!» 30 жовтня 2019 року між Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області та громадською організацією «Відкритий світ і Україна» було підписано меморандум про співпрацю.
Укладаючи меморандум сторони погодились на втілення ефективних форм співпраці та проведення комплексу заходів спрямованих на формування високої правової культури у суспільстві та сприянні розвитку правової освіти.
«Проведення спільних правопросвітницьких заходів у рамках реалізації проєкту «Я Маю Право!» сприятиме забезпеченню належного рівня реалізації та захисту прав, інтересів людини та громадянина» – на завершення зазначив Сергій Васильцов, очільник обласної юстиції. Таким чином, укладення меморандуму стало результатом успішної співпраці сторін.
Під час заходу наголошено на актуальних кампаніях проєкту:
→ #ЯмаюПравоНаВиконанняРішенняСуду – розповіли про механізми добровільного виконання рішення суду та його переваги;
→ #ВідповідальнеБатьківство – наголошено на механізмі реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище;
→ #ЧужихДітейНеБуває;
→ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним;
→ #ГромадськіРадники;
→ #ЕлектронніСервісиМін`юсту
До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.
Усі бажаючі отримали роздаткові матеріали, зокрема буклети та брошури за напрямками всеукраїнського проєкту «Я МАЮ ПРАВО».

29.10.2019: #ЗапорізькаЮстиція ближче до людей — мобільна точка доступу до правової допомоги працювала в смт. Більмак Запорізької області

Сьогодні, згідно графіку, на базі відділу «Більмацьке бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, працювала мобільна точка — пункт доступу громадян до безоплатної правової допомоги, де фахівці системи БВПД  спільно з представниками органів юстиції надають консультації громадянам  щодо їх прав, механізмів  реалізації, захисту.

Так, місцеві жителі мали змогу отримати безоплатні правові консультації та вирішити свої життєві ситуації у правовій площині. Переважна більшість питань торкались земельних правовідносин, виконання судових рішень, державної реєстрації прав тощо.

Захід проводився у рамках проєкту «Я МАЮ ПРАВО!». В ході надання консультацій, громадянам було додатково наголошено на наступних актуальних кампаніях проєкту:

→ #ЯмаюПравоНаВиконанняРішенняСуду – розповіли про механізми добровільного виконання рішення суду та його переваги;

→  #ВідповідальнеБатьківство – наголошено на механізмі реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище;

→  #ЧужихДітейНеБуває;

→ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним;

→  #ГромадськіРадники.

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

Усі бажаючі отримали роздаткові матеріали, зокрема буклети та брошури за напрямками всеукраїнського  проєкту «Я МАЮ ПРАВО». 

28.10.2019 – Проведено прийом громадян у Громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги

Сьогодні відповідно до Графік участі працівників Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у роботі Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги в приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації на ІІ півріччя 2019 року, фахівці відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели прийом громадян.

В ході заходу громадянам надано правові консультації та методичну допомогу.

Окремо, фахівці наголосили на актуальних питаннях проєкту #ЯМАЮПРАВО:

✔ #ВідповідальнеБатьківство

✔ #ЧужихДітейНеБуває

✔ #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду

✔ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним

✔ #ГромадськіРадники

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

Нагадаємо:

Громадська приймальня з надання первинної безоплатної правової допомоги в Запорізькій обласній державній адміністрації:

 • Прийом  ведеться 2 і 4 понеділок місяця
 • за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 – аудиторія  № 104
 • (приміщення Запорізької обласної державної адміністрації)

28.10.2019 Стаття на тему: ДОСТУП ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Статтею 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» передбачено, що результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Наказом Міністерством юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5.

Щоб отримати код доступу результатів надання адміністративних послуг потрібно зробити 5 простих кроків:

1.  Подати документи на проведення реєстраційної дії. 

2.  Державний реєстратор видає заявнику «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії», на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг (код доступу до результатів надання адміністративних послуг розміщено у правому верхньому кутку першої сторінки опису).

3. Після проведення державної реєстрації в межах строку, визначеного статтею 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» заявник за кодом, розміщеним на описі наданих документів, виконує пошук відомостей на сайті Міністерства юстиції України (https//usr.minjust.gov.ua) або в  пошуковому запиті в мережі інтернет вводить «БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ ЄДР».

4.  Обирає критерій пошуку «РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» вносить унікальний номер «код доступ» натискає «Шукати» та проходить перевірку «reCAPTCHA».

5. За результатом пошуку можна отримати: скан установчих документів (зареєстрованих після 01.01.2016 у разі державної реєстрації створення та державної реєстрації змін до установчих документів громадського формування зі статусом юридичної особи) та виписку в електронному вигляді (у разі, коли за результатами надання адміністративних послуг формується виписка Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).

24.10.2019 – Проведено інтерактивний урок #СтопБулінг для вихованців Запорізького навчально-виховного комплексу «Мрія» ім. О.М. Поради

Проведено інтерактивний урок з профілактики та протидії #Булінгу для вихованців Запорізького навчально-виховного комплексу «Мрія» ім. О.М. Поради. Фахівці  відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у цікавій інтерактивній формі розповіли дітям про:

 • поняття, ознаки та відповідальність за вчинення булінгу;
 • види, передумови та причини виникнення булінгу;
 • механізм дій при виникненні булінгу.

Окремо, фахівці наголосили на такому різновиді булінгу як #Кібербулінг, надали роз’яснення з безпечного користування соціальними інтернет мережами.

Дітям продемонстровано відеоролики з основними порадами у разі виникнення ситуації з цькування. Після перегляду відео, у командній роботі, разом з учнями, проаналізували ситуації підняті в них.

З метою розрізнення явища булінгу з супутніми ситуаціями, такими як піддражнювання, образи разом з дітьми зігралу в гру ЦЕ БУЛІНГ? Під час якої дітки слухаючи різні історії з життя розрізняли булінг це чи ні та показували ведучому відповідну карту з червоним або зеленим смайликом.

Друга гра БУЛІНГ ЧИ ПІДРАЖНЮВАННЯ? була спрямована на навчання розрізняти дружнє піддражнювання і булінг. Так діти зачитували ситуації з карток та відносили її до відповідної категорії 1) булінг чи то 2) підражнювання, кладучи відповідну картку до коробки.

Підводячи підсумки уроку разом з дітками визначили наслідки цькування для кривдника, потерпілого, спостерігачів, а також для закладу освіти та освітнього середовища.

В ході уроку використали також метод мозкового штурму «До кого звертатися у разі булінгу?», так учні називали, до кого можна звернутися, якщо стали свідком або жертвою булінгу. За психологічною допомогою, можна звернутися на Національну дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за номером 116-111.

Додатково, було вказано на актуальних питаннях в рамках кампаній Міністерства юстиції України: #ВідповідальнеБатьківство; #ЧужихДітейНеБуває; #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду; #ЯМаюПравоБутиПрисяжним. До відома, було зазначено й про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

#РазомПротиБулінгу

23.10.2019: Проведено семінар для педагогічних працівників “Розвиток дитячих та молодіжних громадських організацій”

Сьогодні у рамках проєкту #Я МАЮ ПРАВО! фахівцями відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань та відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проведено семінар для педагогічних працівників на тему “Розвиток дитячих та молодіжних громадських організацій”. Захід проводився за підтримки соціального партнера — Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

В ході теоретичної частини заходу окреслено питання загальних засад діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, їх державної підтримки, участі у реалізації молодіжної політики. Окреслено покроковий механізм підготовки документів та їх державної реєстрації. Наголошено на можливості подачі документів на попередню правову оцінку фахівцям юстиції через електронний сервіс ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ — https://online.minjust.gov.ua/.

В ході спілкування наголошено на актуальних питаннях проєкту #ЯМАЮПРАВО:
✔ #ВідповідальнеБатьківство
✔ #ЧужихДітейНеБуває
✔ #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду
✔ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним
✔ #СтопБулінг.

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

18.10.2019: Правороз`яснювальна робота в Інформаціно-консультаційному центрі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Сьогодні у рамках проєкту #Я МАЮ ПРАВО! фахівцями відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації та Інформаційно-консультаційного центру Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проведено правороз`яснювальну роботу для осіб, які звернулись за юридичною допомогою.

В ході спілкування з населенням наголошено на актуальних питаннях проєкту #ЯМАЮПРАВО:

✔ #ВідповідальнеБатьківство

✔ #ЧужихДітейНеБуває

✔ #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду

✔ #ЯМаюПравоБутиПрисяжним

✔ #ПраваЗахисників

До відома, також, доведено питання про запровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.

В тому числі наголошено на питанні оскарження у сфері державної реєстрації та вказано на превентивні заходи захисту майна і корпоративних прав.

 

18.10.2019: Консультування громадян в Управлінні державної реєстрації

Сьогодні, працівники відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  ознайомили відвідувачів Управління державної реєстрації з правопросвітницькою кампанією #ПраваЗахисників, яка реалізована в рамках загальнонаціонального проєкту від Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!».

Фахівці відділу зазначили, що учасники бойових дій мають право на отримання безоплатної правової допомоги:

         Первинної:
-           отримання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;
-           складення заяв, скарг та інших документів;
-           допомога в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

         Вторинної:
-           захист у кримінальних провадженнях;
-           представництво в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
-           складення документів процесуального характеру стосовно питань, пов’язаних з соціальним захистом.

Проаналізувавши почуту інформацію, громадяни почали цікавитись більш детально з приводу пільг, грошової компенсації додаткових відпусток тощо. Працівники юстиції дали відповіді на запитання та підвищили правову обізнаність громадян.

Крім того, відвідувачів ознайомлено з іншими кампаніями Міністерства юстиції України: #ЯМаюПравоБутиПрисяжним, #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду,  #ВідповідальнеБатьківство, #СтопБулінг, #СтопНасильство та щодо запровадження #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

#ЯМаюПраво!
#ПраваЗахисників
#ЗахистДляЗахисників
#ВетеранеЗнайСвоїПрава
#ВідповідальнеБатьківство
#ЧужихДітейНеБуває
#СтопНасильство!
#ЯМаюПравоБутиПрисяжним
#ЕлектроннийДокументообіг
#ПравоНаВиконанняРішеньСуду

17.10.2019: #ПраваЗахисників

Запорізька юстиція продовжує розповідати про інформаційну кампанію #ПраваЗахисників.

Працівники відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області провели інформаційну кампанію #ПраваЗахисників у рамках загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!» для мешканців  Шевченківського району м. Запоріжжя.

Фахівці зазначили, що учасники бойових дій відповідно до закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Крім того, мешканцям району було наголошено, що в рамках інформаційної кампанії #ЧужихДітейНебуває Мін’юстом розроблено закон номер 2477-VIII, що надає право отримати податкову знижку для батьків, які оплачують навчання дітей у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, а також про інші кампанії Міністерства юстиції України: #ЯМаюПравоБутиПрисяжним, #ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду,  #ВідповідальнеБатьківство, #СтопБулінг, #СтопНасильство та інші.

Додатково,  до відома було ознайомлено громадян щодо запровадження #ЕлектронногоДокументообігу в органах публічної влади та в установах, підприємствах, організаціях тощо.

#ЯМаюПраво!
#ПраваЗахисників
#ЗахистДляЗахисників
#ВетеранеЗнайСвоїПрава
#ВідповідальнеБатьківство
#ЧужихДітейНеБуває
#СтопНасильство!
#ЯМаюПравоБутиПрисяжним
#ЕлектроннийДокументообіг
#ПравоНаВиконанняРішеньСуду

До уваги громадян! Графік прийомів громадян керівництвом Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на листопад 2019 року.

Графік прийомів громадян керівництвом Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на листопад 2019 року.